Τρίτη 22 Οκτ 2019
  επικοινωνία αρχική
 
 
 
Επιλέξτε τον λόγο της ένστασης:  
  Ελλιπής Αξιολόγηση
  Καθόλου Αξιολόγηση
  Εντοπιότητα
  Μη συμμόρφωση στους όρους της πρόσκλησης
  Σύνθεση επιτροπής
  Αξιολόγηση συμβουλίου
  Αναρμοδιότητα οργάνου λήψης απόφασης ανάθεσης
  Άλλοι λόγοι
Μπορείτε να επιλέξετε όσους λόγους επιθυμείτε. Στα αποτελέσματα αναζήτησης θα περιέχονται όλες οι γνωμοδοτήσεις που αφορούν ενστάσεις που έγιναν για τουλάχιστον έναν από τους λόγους που έχετυε επιλέξει
Τα έγγραφα των γνωμοδοτήσεων είναι σε μορφή pdf αρχείων. Για να τα διαβάσετε θα πρέπει να έχετε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader που διανέμεται δωρεάν.