Τρίτη 2 Ιουν 2020
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ /
Εκτύπωση

                                                     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΘΗΝΑ 27 - 4 - 2006
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.      Αρ. Πρωτ. Δ15 / οικ / 8485
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡ&ΤΕΧΝ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ(Δ15)        ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198
Ταχ. Κώδικας : 11471
Πληροφορίες : Γ. Χατζηράπτης      ΦΕΚ 604/Β/ 15-5-2006
Τηλέφωνο : 210-64.20.647

                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα".
Β) Τις διατάξεις του Π Δ 456/85 "Περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε." κλπ.
Γ) Τις διατάξεις του Ν 3316/2005 ' Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις ' παρ 3 & 4 του άρθρου 45
Δ) Τις διατάξεις του Ν716/77 "περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και Εκπονήσεως μελετών".
Ε) Τις διατάξεις του Π.Δ. 798/78 "Περί καθορισμού ορίων προεκτιμούμενης αμοιβής Μελετών κατά τάξη πτυχίου".
ΣΤ) Τα υπ΄ αρ 675/Θ73/17-1-86 27039/Θ86/14-1-87 1810/Θ183/26-1-88 1906/Θ59/23-1-89 1635/Δ397/1-2-90 1866/Δ242/24-1-91 1241/Η 18/22-1-92 1603/Η99/26-1-93 4561/Η224/2-3-93 941/Η 192/8-2-94 1284/Ζ104/20-1-95 1614/Ζ114/24-1-96 1919/Ζ103/3-2-97 984/Ζ80/26-1-98, 98/Ζ95/21-1-99 1395/Ζ-99/1.2.2000 1023/Γ7-79 29-1-2001 1380/Γ-127/6-2-2002 Γ7-21/16-1-2003 - Γ7-137/3-2-2004 1426/Γ7-105/2-2-2005 ,1030/Γ7-72/31-1-2006 έγγραφα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, περί του μέσου επιπέδου του Γενικού Δείκτη Τιμών καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου των αναφερομένων σe αυτή ετών.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ1) Ορίζουμε όπως για το έτος 2006 ο χρησιμοποιούμενος για τον καθορισμό των ορίων αμοιβής Συντελεστής των άρθρων 2, 3 και 4 του Π.Δ.798/78 είναι ίσος προς τον λόγο του μέσου επίπεδου του Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή του Δ΄ τριμήνου των ετών 2005 και 1978,
ήτοι 123.5 = 23.75μ
          5,22) Κατόπιν των ανωτέρω τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται σε EURO όπως παρακάτω:

Α) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 του ΠΔ 798/78: 1-10-13-14-16
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029 EURO έως 34.850 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 17.432 EURO Εως 87.131 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 52.267 EURO έως 313.661 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 139.398 EURO έως 696.992 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 209.098 EURO και άνω

Β) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 3 του ΠΔ 798/78: 2-6-11-15-19-20-21-22-27
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029 EURO έως 20.910 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 10.448 EURO έως 52.267 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 31.372 EURO έως 188.188 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 83.639 EURO έως 418.195 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 125.459 EURO και άνω


Γ) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78:
3-4-5-7-8-9-12-17-18-23-24-25-26

ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0.0029 EURO έως 10.448 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 5.224 EURO έως 26.148 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 15.671 EURO έως 94.087 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 41.820 EURO έως 209.098 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 62.729 EURO και άνω

3) Για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής ισχύουν τα όρια αμοιβών κατά τάξη όπως αυτά καθoρίζονται από την αρ Δ15/οικ/9361/22-3-2005 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
4) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , οπότε καταργείται από τότε η αρ. Δ15/οικ/9361/22-3-2005 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.


Κοινοποίηση                                                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1 Γρ Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.                            Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
2. Εθνικό Τυπογραφείο για
δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (2)