Τρίτη 2 Ιουν 2020
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ /
Εκτύπωση

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟ  ΜΗΤΡΩΟ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ

 

 

1.   Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, που θα αναφέρει Επωνυμία - Έδρα - Νομική μορφή- Α.Φ.Μ. εταιρείας και Δ.Ο.Υ.  

2.       Κατάσταση με τα στοιχεία των μελετητών που δεσμεύουν το ατομικό τους πτυχίο στην εταιρεία, συνοδευόμενη από :

α)Υ.Δ. του Ν.1599/1986 των μελετητών για δέσμευση του πτυχίου τους στην εταιρεία(Υ.Δ. 4) β)Υ.Δ. του Ν.1599/1986 καθενός από τους μελετητές-στελέχη του δυναμικού της εταιρείας, με την οποία βεβαιώνεται ότι:

Α)«ότι τελώ σε σχέση εξαρτημένης εργασίας» (υπάλληλος) (Υ.Δ.5)

Β)«δεν θα χρησιμοποιήσω ατομικά το πτυχίο μου, ούτε και θα στελεχώσω ομάδες μελέτης ή παροχής υπηρεσιών οι οποίες συγκροτούνται από διαγωνιζόμενους στους οποίους δεν μετέχει η εταιρεία στην οποία δεσμεύω το πτυχίο μου». (Υ.Δ.5)

3.       Ατομικό μελετητικό πτυχίο.

4.       Καταστατικό της εταιρείας (σύσταση και τυχόν τροποποιήσεις) σε ακριβές αντίγραφο   (Ε.Ε.- Ο.Ε.- Α.Ε.- Ε.Π.Ε.), βεβαίωση ΓΕΜΗ (ΟΕ – ΕΕ – ΕΠΕ - ΑΕ). Για τις Α.Ε. να προκύπτει από το καταστατικό ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.Όταν πρόκειται για εταιρείες με νομική μορφή Α.Ε., απαιτείται πλέον αυτών Φ.Ε.Κ., καθώς και απόσπασμα απόφασης του Δ.Σ. για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου.

5.       Όταν πρόκειται για εταιρείες με νομική μορφή Ε.Π.Ε., απαιτείται πλέον αυτών Φ.Ε.Κ..

6.       Όταν πρόκειται το δυναμικό της εταιρείας να αποτελείται και από υπαλλήλους, επισυνάπτεται μισθολογική κατάσταση θεωρημένη από τον οικείο κύριο ασφαλιστικό φορέα του υπαλλήλου. 

7.       Υ.Δ. του Ν.1599/1986 από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, που να δηλώνει, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται η παρ. 3, του άρθρου 39, του Ν.3316/2005 (αναλυτικά Υ.Δ.1) ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας.

                                             (Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ )

8. Απόδειξη καταβολής εισφοράς (με βάση τη μεγαλύτερη τάξη των εταιρικών πτυχίων) σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

  ΕΤΑΙΡΙΕΣ με τάξη πτυχίου

    Α΄ τάξη       75        ΕΥΡΩ

Β΄    #        105            #

Γ΄    #        150            #

Δ΄    #        230            #

Ε΄    #        310            #

      σε:      

       Ι)    σε οιαδήποτε Δ.Ο.Υ.,

       ΙΙ) στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν200/1 «Ελληνικό δημόσιο-Συγκέντρωση Εισπράξεων και   πληρωμών»

 

      για το   ΚΑΕ 3438

 

 

Σε περίπτωση παραλαβής των πτυχίων, θα γίνεται από το γραφείο του Μητρώου Μελετητών, Ιπποκράτους 196-198, είτε από τον εκπρόσωπο είτε από άλλο άτομο με ειδικό  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο, που θα  δίνει  το  δικαίωμα  για  τις  παραπάνω  ενέργειες  

Οι  ώρες   εξυπηρετήσεως   του   κοινού   είναι   από   11:00   έως    14:00