Τρίτη 22 Οκτ 2019
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ /
Εκτύπωση

1. Αίτηση
2. Βιογραφικό.
3. Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 , που να δηλώνετε ότι: "α) Είμαι εταίρος ή υπάλληλος στην εταιρία με την επωνυμία…. , β) Δεν τυγχάνω εν ενεργεία Καθηγητής Ανωτέρων ή Ανωτάτων Σχολών και δεν ανήκω σε καμιά βαθμίδα του Δ.Ε.Π. ( Λέκτορας - Επίκουρος κλπ. ) , γ) Δεν είμαι κάτοχος πτυχίου εργολήπτου Δημοσίων ΄Εργων και ούτε παρέχω της υπηρεσίες μου με οποιονδήποτε τρόπο σε εργολήπτες Δημοσίων Έργων".
4. Αν πρόκειται για τη χορήγηση της κατηγορίας -27- ( ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ), απαιτείται αναλυτική κατάσταση διδαχθέντων μαθημάτων και τυχόν πιστοποιητικά MASTER ή λοιπών σπουδών.
5. Βεβαίωση τακτικού μέλους ΓΕΩΤΕΕ (Δασολόγοι, Γεωλόγοι, Γεωπόνοι κλπ.)
6. Αν πρόκειται για Β΄ και Γ΄ τάξη Πίνακες μελετών με αναθεωρημένες αμοιβές σύμφωνα με τον συντελεστή ΄λ', σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας , οι οποίοι θα φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή σας.
7. Βεβαιώσεις εμπειρίας , αν ο εργοδότης είναι: α) το Δημόσιο , απαιτείται Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία , β) Ιδιώτης , Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με το γνήσιο υπογραφής από αρμόδια αρχή [ όπου να αναφέρεται : είδος μελέτης , έτος ανάθεσης , προϋπολογισμός έργου , συνολική αμοιβή , αμοιβή μελετητού , ιδιότητα και ποσοστό συμμετοχής ] με συνημμένα Δ.Π.Υ. , σε περιπτώσεις που εκδίδονται οικοδομικές άδειες , να υποβάλλετε το αντίγραφο αυτών και γ)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου της εταιρίας , με το γνήσιο υπογραφής από αρμόδια αρχή και συνημμένο τον πίνακα με την κατανομή ποσοστών συμμετοχής όλης της ομάδας , υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της εταιρίας , σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας.
8. Απόδειξη καταβολής εισφοράς , 

1)Σε οιαδήποτε ΔΟΥ

 2)ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν200/1 <Ελληνικό δημόσιο-Συγκέντρωση Εισπράξεων και πληρωμών >

 ΚΑΕ 3438

σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί :
ΑΤΟΜΙΚΑ

Α΄ 60 ΕΥΡΩ
Β΄ 75 ΕΥΡΩ
Γ΄ 105 ΕΥΡΩ


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Σε περίπτωση που η ισχύς του πτυχίου έχει λήξει ή λήγει εντός τριμήνου , θα ζητάτε την ανανέωση αυτού μαζί με την επέκταση.

2. Στην αίτηση , παρακαλούμε , να ζητούνται όλες οι ενέργειες που επιθυμείτε.

3. Οι αμοιβές στους Πίνακες Μελετών θα είναι & σε ΕΥΡΩ.