Παρασκευή 21 Σεπ 2018
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ /
ΕκτύπωσηΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΘΗΝΑ 23-1-2003
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.                                 Αρ. Πρωτ. Δ15 / οικ /1269
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡ&ΤΕΧΝ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ(Δ15)                                     ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198          ΦΕΚ102/Β /30-1-2003
Ταχ. Κώδικας : 11471
Πληροφορίες : Γ. Χατζηράπτης
Τηλέφωνο : 64.20.647

                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα".
Β) Τις διατάξεις του Π Δ 456/85 "Περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε." κλπ.
Γ) Τις διατάξεις του Ν716/77 "περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και Εκπονήσεως μελετών".
Δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 798/78 "Περί καθορισμού ορίων προεκτιμούμενης αμοιβής Μελετών κατά τάξη πτυχίου".
Ε) Την υπ' αριθ. Πρωτ. Υ6/31-10-2001 απόφαση Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ( ΦΕΚ 1484/Τ.Β΄ /31-10-2001)"
ΣΤ) Τα υπ΄ αρ 675/Θ73/17-1-86 27039/Θ86/14-1-87 1810/Θ183/26-1-88 1906/Θ59/23-1-89 1635/Δ397/1-2-90 1866/Δ242/24-1-91 1241/Η 18/22-1-92 1603/Η99/26-1-93 4561/Η224/2-3-93 941/Η 192/8-2-94 1284/Ζ104/20-1-95 1614/Ζ114/24-1-96 1919/Ζ103/3-2-97 984/Ζ80/26-1-98, 98/Ζ95/21-1-99 1395/Ζ-99/1.2.2000 1023/Γ7-79 29-1-2001 1380/Γ-127/6-2-2002 Γ7-21/16-1-2003 έγγραφα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, περί του μέσου επιπέδου του Γενικού Δείκτη Τιμών καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου των αναφερομένων σ ΄αυτή ετών.


                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ1) Ορίζουμε όπως για το έτος 2003 ο χρησιμοποιούμενος για τον καθορισμό των ορίων αμοιβής Συντελεστής των άρθρων 2, 3 και 4 του Π.Δ.798/78 είναι ίσος προς τον λόγο του μέσου επίπεδου του Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή του Δ΄ τριμήνου των ετών 2002 και 1978,
ήτοι 111,899 = 21,44μ
         5,222) Κατόπιν των ανωτέρων τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται σε EURO όπως παρακάτω:

Α) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 του ΠΔ 798/78: 1-10-13-14-16
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029 EURO               έως             31.460 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 15.730 EURO               έως             78.650 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 47.190 EURO               έως            283.141 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 125.840 EURO             έως            629.201 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 188.760 EURO                                     και άνω

Β) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 3 του ΠΔ 798/78: 2-6-11-15-19-20-21-22-27
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029 EURO               έως             18.871 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 9.450 EURO                 έως             47.190 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 28.320 EURO               έως           169.890 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 75.510 EURO               έως           377.521 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 113.251 EURO                               και άνω


Γ) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78: 3-4-5-7-8-9-12-17-18-23-24-25-26

ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0.0029 EURO                 έως          9.450 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 4.725 EURO                   έως        23.595 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 14.146 EURO                 έως        84.931 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 37.741 EURO                 έως      188.760 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 56.640 EURO                                      και άνω

3) Για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντας που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής ισχύουν τα όρια αμοιβών κατά τάξη όπως αυτά καθαρίζονται από την αρ Δ15/οικ/10541/22-2-2002 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
4) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , οπότε καταργείται από τότε η αρ. Δ15/οικ/10541/22-2-2002 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.Κοινοποίηση                                                                                             Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
1 Γρ Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2. Εθνικό Τυπογραφείο για
δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (2)                                                                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ

Εσ. Διανομή
1. Δ/νση Δ15/γ΄
2. Χρον. Αρχείο