Τρίτη 22 Οκτ 2019
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ /
Εκτύπωση

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ                                           Αθήνα 27-12-2002
Δ/ΝΣΗ Δ15/ Γ                                           Αρ.Πρωτ.Δ15/οικ/37467
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

                                            Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ταχ.Δ/νση: Ιπποκράτους 196-198
Ταχ. Κωδ: 11471
Πληροφορίες: Β.ΠΕΤΡΑΚΗ                               Ανακοίνωση
Τηλέφωνο: 210-6463301                                   1.Γρ. Υπουργού
Web site : www.ypex-mele.gr                              2.Γρ. Υφυπουργού 
                                                                 3.Γρ.Γεν.Γραμματέα 
                                                                4.Γρ. Γεν.Δ/ντού Ποιότητας

ΘΕΜΑ: Αλλαγή των Εντύπων των μελετητικών πτυχίων (εταιρικών - ατομικών )


Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των παρ. 9 & 10 , του άρθρου 2 , του Ν.716/77.
2. Τα υπ' αρ. 384/12-2-2001, 441/4-5-2001, 864/3-7-2002 έγγραφα του τμήματος Αν. Μηχ. Εφαρμογών της Δ/νσης Πληροφορικής του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ & το αρ. Δ15/26278/30-8-2002 έγγραφο της Δ/νσης Δ15 , που αφορούν στη μεταφορά της βάσης δεδομένων , στη βελτίωση του μηχανογραφικού υλικού των σχετικών Μητρώων Μελετητών & Γραφείων Μελετών και στον εκσυγχρονισμό του παραπάνω συστήματος που πραγματοποιήθηκε από την Δ/νση Δ/15 με σκοπό , την αυτόνομη λειτουργία της Μηχανογράφησης του Μητρώου και την δυνατότητα παροχής πληροφοριών , τόσο για τους ατομικούς Μελετητές όσο και για τα Γραφεία Μελετών.
3. Το γεγονός ότι μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος και προκειμένου να γίνει εύχρηστη και σύγχρονη η λειτουργία του Μητρώου , απαιτείται η αλλαγή των εντύπων των μελετητικών πτυχίων , σύμφωνα με το νέο τύπο που επεξεργάσθηκε η αρμόδια Δ/νση Δ15/γ με σκοπό την εξυπηρέτηση των Μελετητών & Γραφείων Μελετών
4.Την αρ.1041/27/11/2002 γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών ( Γ.Ε.Μ), με την οποία τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της χρήσης των νέων εντύπων πτυχίων Μελετητών και Γραφείων Μελετών , που προτάθηκαν από την υπηρεσία (Δ15)

                                         Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Τροποποιούμε τά έντυπα των μελετητικών πτυχίων (εταιρικών-ατομικών) και καθιερώνουμε νέου τύπου πτυχία, τα οποία θα φέρουν στο άνω μέρος τους απεικόνιση ανάγλυφης σφραγίδας .


Η ισχύς της παρούσης , τίθεται σε εφαρμογή από της εκδόσεως της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
1.ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
2. ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
(ΩΣ Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)                 Ι. ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ
3.Τ.Ε.Ε ΚΑΡ.ΣΕΡΒΙΑΣ 4 -10552-
(Με την παράκληση να δημοσιευθεί
στο ενημερωτικό δελτίο)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Δ/νση Δ15
2.Χρονολογικό Αρχείο