Πέμπτη 21 Φεβ 2019
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ /
ΕκτύπωσηΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΘΗΝΑ 17 - 2 - 2004
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.                         Αρ. Πρωτ. Δ15 / οικ / 2903
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡ&ΤΕΧΝ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ(Δ15)                                 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198               ΦΕΚ 394/Β/27-2-2004
Ταχ. Κώδικας : 11471
Πληροφορίες : Γ. Χατζηράπτης
Τηλέφωνο : 64.20.647

                                                Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα".
Β) Τις διατάξεις του Π Δ 456/85 "Περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε." κλπ.
Γ) Τις διατάξεις του Ν716/77 "περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και Εκπονήσεως μελετών".
Δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 798/78 "Περί καθορισμού ορίων προεκτιμούμενης αμοιβής Μελετών κατά τάξη πτυχίου".
Ε) Την υπ' αριθ. Πρωτ. Υ6/31-10-2001 απόφαση Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ( ΦΕΚ 1484/Τ.Β΄ /31-10-2001)"
ΣΤ) Τα υπ΄ αρ 675/Θ73/17-1-86 27039/Θ86/14-1-87 1810/Θ183/26-1-88 1906/Θ59/23-1-89 1635/Δ397/1-2-90 1866/Δ242/24-1-91 1241/Η 18/22-1-92 1603/Η99/26-1-93 4561/Η224/2-3-93 941/Η 192/8-2-94 1284/Ζ104/20-1-95 1614/Ζ114/24-1-96 1919/Ζ103/3-2-97 984/Ζ80/26-1-98, 98/Ζ95/21-1-99 1395/Ζ-99/1.2.2000 1023/Γ7-79 29-1-2001 1380/Γ-127/6-2-2002 Γ7-21/16-1-2003 - Γ7-137/3-2-2004 έγγραφα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, περί του μέσου επιπέδου του Γενικού Δείκτη Τιμών καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου των αναφερομένων σ ΄αυτή ετών.


                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ1) Ορίζουμε όπως για το έτος 2004 ο χρησιμοποιούμενος για τον καθορισμό των ορίων αμοιβής Συντελεστής των άρθρων 2, 3 και 4 του Π.Δ.798/78 είναι ίσος προς τον λόγο του μέσου επίπεδου του Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή του Δ΄ τριμήνου των ετών 2003 και 1978,
ήτοι 115,476 = 22,12μ
          5,22

2) Κατόπιν των ανωτέρων τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται σε EURO όπως παρακάτω:

Α) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 του ΠΔ 798/78: 1-10-13-14-16
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029   EURO έως 32.458  EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 16.229   EURO Εως 81.145  EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 48.687   EURO έως 292.120 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 129.831 EURO έως 649.156 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 194.747 EURO και άνω

Β) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 3 του ΠΔ 798/78: 2-6-11-15-19-20-21-22-27
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029  EURO έως 19.486  EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 9.743    EURO έως 48.687  EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 29.200  EURO έως 175.260 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 77.887   EURO έως 389.494 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 116.860 EURO και άνω


Γ) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78: 3-4-5-7-8-9-12-17-18-23-24-25-26

ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0.0029 EURO έως 9.743 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 4.872   EURO έως 24.343 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 14.615 EURO έως 87.630 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 38.944 EURO έως 194.747 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 58.430 EURO και άνω

3) Για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντας που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής ισχύουν τα όρια αμοιβών κατά τάξη όπως αυτά καθαρίζονται από την αρ Δ15/οικ/1269/23-1-2003 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
4) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , οπότε καταργείται από τότε η αρ. Δ15/οικ/1269/23-1-2003 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.Κοινοποίηση                                                      Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
1 Γρ Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ
2. Εθνικό Τυπογραφείο για
δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (2)

Εσ. Διανομή
1. Δ/νση Δ15/γ΄
2. Χρον. Αρχείο