Παρασκευή 21 Σεπ 2018
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ /
Εκτύπωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΘΗΝΑ 22-3-2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.                            Αρ. Πρωτ. Δ15 / οικ /9361
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡ&ΤΕΧΝ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ(Δ15)                              ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198         ΦΕΚ 421/Β/1-4-2005
Ταχ. Κώδικας : 11471
Πληροφορίες : Γ. Χατζηράπτης
Τηλέφωνο : 210-64.20.647

                                                        Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα".
Β) Τις διατάξεις του Π Δ 456/85 "Περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε." κλπ.
Γ) Τις διατάξεις του Ν716/77 "περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και Εκπονήσεως μελετών".
Δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 798/78 "Περί καθορισμού ορίων προεκτιμούμενης αμοιβής Μελετών κατά τάξη πτυχίου".
Ε) Τα υπ΄ αρ 675/Θ73/17-1-86 27039/Θ86/14-1-87 1810/Θ183/26-1-88 1906/Θ59/23-1-89 1635/Δ397/1-2-90 1866/Δ242/24-1-91 1241/Η 18/22-1-92 1603/Η99/26-1-93 4561/Η224/2-3-93 941/Η 192/8-2-94 1284/Ζ104/20-1-95 1614/Ζ114/24-1-96 1919/Ζ103/3-2-97 984/Ζ80/26-1-98, 98/Ζ95/21-1-99 1395/Ζ-99/1.2.2000 1023/Γ7-79 29-1-2001 1380/Γ-127/6-2-2002 Γ7-21/16-1-2003 - Γ7-137/3-2-2004 1426/Γ7-105/2-2-2005 έγγραφα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, περί του μέσου επιπέδου του Γενικού Δείκτη Τιμών καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου των αναφερομένων σe αυτή ετών.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ1) Ορίζουμε όπως για το έτος 2005 ο χρησιμοποιούμενος για τον καθορισμό των ορίων αμοιβής Συντελεστής των άρθρων 2, 3 και 4 του Π.Δ.798/78 είναι ίσος προς τον λόγο του μέσου επίπεδου του Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή του Δ΄ τριμήνου των ετών 2004 και 1978,
ήτοι 119.12 = 22,82μ
         5,222) Κατόπιν των ανωτέρων τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται σε EURO όπως παρακάτω:

Α) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 του ΠΔ 798/78: 1-10-13-14-16
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029 EURO έως     33.485 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 16.742 EURO Εως     83.712 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 50.227 EURO έως    301.365 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 133.940 EURO έως 669.699 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 200.910 EURO και άνω

Β) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 3 του ΠΔ 798/78: 2-6-11-15-19-20-21-22-27
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029 EURO έως   20.091 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 10.037 EURO έως   50.227 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 30.139 EURO έως 180.807 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 80.352 EURO έως 401.820 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 120.558 EURO και άνω


Γ) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78: 3-4-5-7-8-9-12-17-18-23-24-25-26

ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0.0029 EURO έως   10.037 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 5.018 EURO έως     25.121 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 15.055 EURO έως   90.418 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 40.176 EURO έως 200.910 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 60.279 EURO και άνω

3) Για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντας που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής ισχύουν τα όρια αμοιβών κατά τάξη όπως αυτά καθoρίζονται από την αρ Δ15/οικ/2903/17-2-2004 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
4) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , οπότε καταργείται από τότε η αρ. Δ15/οικ/2903/17-2-2004 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.Κοινοποίηση                                                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1 Γρ Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.                        Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
2. Εθνικό Τυπογραφείο για
δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (2)

Εσ. Διανομή
1. Δ/νση Δ15/γ΄
2. Χρον. Αρχείο