Πέμπτη 21 Φεβ 2019
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ /
Εκτύπωση

                                                     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΘΗΝΑ      25-4    -   2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.              Αρ. Πρωτ. Δ15 / οικ /9104

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡ&ΤΕΧΝ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ(Δ15)             ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

 

Ταχ. Δ/νση   :   Ιπποκράτους 196-198                        

Ταχ. Κώδικας : 11471                       ΦΕΚ 741/Β/10-5-2007

Πληροφορίες   : Γ. Χατζηράπτης              

Τηλέφωνο   :   210-64.20.647


 

 

 

 

ΘΕΜΑ    ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 


 

 

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».

Β) Τις διατάξεις του Π Δ 456/85 «Περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» κλπ.

Γ) Τις διατάξεις του Ν 3316/2005  ‘ Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις ‘ παρ 3 & 4 του άρθρου 45

           Δ) Τις  διατάξεις του Ν716/77 «περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και Εκπονήσεως μελετών».

           Ε) Τις  διατάξεις του Π.Δ. 798/78 «Περί καθορισμού ορίων προεκτιμούμενης αμοιβής Μελετών κατά τάξη πτυχίου».

ΣΤ) Τα  υπ΄ αρ 675/Θ73/17-1-86   27039/Θ86/14-1-87   1810/Θ183/26-1-88 1906/Θ59/23-1-89    1635/Δ397/1-2-90   1866/Δ242/24-1-91     1241/Η 18/22-1-92    1603/Η99/26-1-93 4561/Η224/2-3-93   941/Η 192/8-2-94 1284/Ζ104/20-1-95   1614/Ζ114/24-1-96 1919/Ζ103/3-2-97   984/Ζ80/26-1-98, 98/Ζ95/21-1-99 1395/Ζ-99/1.2.2000 1023/Γ7-79 29-1-2001 1380/Γ-127/6-2-2002 Γ7-21/16-1-2003 –  Γ7-137/3-2-2004 1426/Γ7-105/2-2-2005 ,1030/Γ7-72/31-1-2006 ,Γ7-90/5-2-2007 έγγραφα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, περί του μέσου επιπέδου του Γενικού Δείκτη Τιμών καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου των αναφερομένων σe αυτή  ετών.

 

 

             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

 

1) Ορίζουμε όπως για το έτος 2007 ο χρησιμοποιούμενος για τον καθορισμό των ορίων αμοιβής

Συντελεστής των άρθρων 2, 3 και 4 του Π.Δ.798/78 είναι ίσος προς τον λόγο του μέσου επίπεδου του Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή του

 Δ΄ τριμήνου των ετών 2006 και 1978,

ήτοι        104,492  = 24,33μ

                 4,294

 

 

 

 

 

 

 

2) Κατόπιν των ανωτέρω τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται σε  EURO όπως παρακάτω:

 

Α) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 του ΠΔ 798/78:     

     1-10-13-14-16

ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029   EURO  έως   35.701 EURO

       ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 17.843   EURO  Εως    89.244 EURO

ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 53.558   EURO  έως   321.306 EURO

ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 142.803   EURO  έως 714.013  EURO

ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από  214.204   EURO   και άνω

 

Β) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 3 του ΠΔ 798/78:     

     2-6-11-15-19-20-21-22-27

ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029   EURO έως 21.423  EURO

ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από10.712   EURO  έως 53.558  EURO

ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 32.135   EURO  έως 192.781 EURO

ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 85.693   EURO  έως 428.408EURO

ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 128.511   EURO  και άνω

 

 

Γ) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78:

  3-4-5-7-8-9-12-17-18-23-24-25-26

 

ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από  0.0029   EURO  έως 10.712    EURO

ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από  5.341   EURO  έως   26.764    EURO

ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 16.053   EURO  έως  96.405    EURO

ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 42.847   EURO  έως 214.204    EURO

ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από  64.270   EURO  και άνω   

 

3) Για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ

 της απόφασης αυτής ισχύουν τα όρια αμοιβών κατά τάξη όπως αυτά καθoρίζονται από την

 αρ Δ15/οικ/8485/27-4-2006 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

4) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ,

 οπότε καταργείται  από τότε η αρ. Δ15/οικ/8485/27-4-2006   απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

 

Κοινοποίηση                                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1 Γρ Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.                          Γ.  ΣΟΥΦΛΙΑΣ

2. Εθνικό Τυπογραφείο για

    δημοσίευση στην Εφημερίδα                                                   

    της Κυβερνήσεως (2)                                                        

                                                                                                 

Εσ. Διανομή                                                                                  

1. Δ/νση Δ15/γ΄

      2. Χρον. Αρχείο