Παρασκευή 21 Σεπ 2018
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ /
Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΘΗΝΑ   26   -5  -     2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.             Αρ. Πρωτ. Δ15 / οικ /13333

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡ&ΤΕΧΝ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ(Δ15)             ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

 

Ταχ. Δ/νση       :   Ιπποκράτους 196-198                        

Ταχ. Κώδικας :    11471                 ΦΕΚ  1124/Β/18-6-2008

Πληροφορίες   : Γ. Χατζηράπτης              

Τηλέφωνο        :   210-64.20.647


 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ    ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».

Β) Τις διατάξεις του Π Δ 456/85 «Περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» κλπ.

Γ) Τις διατάξεις του Ν 3316/2005  ‘ Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις ‘ παρ 3 & 4 του άρθρου 45

       Δ) Τις  διατάξεις του Ν716/77 «περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και Εκπονήσεως μελετών».

      Ε) Τις  διατάξεις του Π.Δ. 798/78 «Περί καθορισμού ορίων προεκτιμούμενης αμοιβής Μελετών κατά τάξη πτυχίου».

ΣΤ) Τα  υπ΄ αρ 675/Θ73/17-1-86   27039/Θ86/14-1-87   1810/Θ183/26-1-88 1906/Θ59/23-1-89    1635/Δ397/1-2-90   1866/Δ242/24-1-91     1241/Η 18/22-1-92    1603/Η99/26-1-93 4561/Η224/2-3-93   941/Η 192/8-2-94 1284/Ζ104/20-1-95   1614/Ζ114/24-1-96 1919/Ζ103/3-2-97   984/Ζ80/26-1-98, 98/Ζ95/21-1-99 1395/Ζ-99/1.2.2000 1023/Γ7-79 29-1-2001 1380/Γ-127/6-2-2002 Γ7-21/16-1-2003 –  Γ7-137/3-2-2004 1426/Γ7-105/2-2-2005 ,1030/Γ7-72/31-1-2006 ,Γ7-90/5-2-2007, Γ7-193/14-3-2008 έγγραφα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, περί του μέσου επιπέδου του Γενικού Δείκτη Τιμών καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου των αναφερομένων σe αυτή  ετών.

Ζ) Δεν προκαλείται καμία  δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

 

1) Ορίζουμε όπως για το έτος 2008 ο χρησιμοποιούμενος για τον καθορισμό των ορίων αμοιβής

Συντελεστής των άρθρων 2, 3 και 4 του Π.Δ.798/78 είναι ίσος προς τον λόγο του μέσου επίπεδου του Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή του Δ΄ τριμήνου των ετών 2007 και 1978,

ήτοι        108.293  = 25,22μ

                 4,294

 

 

 

 

 

 

 

2) Κατόπιν των ανωτέρω τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται σε  EURO όπως παρακάτω:

 

Α) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 του ΠΔ 798/78:     

     1-10-13-14-16

ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από  0,0029   EURO  έως  37,007  EURO

       ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από  18.503   EURO  Εως  92.517  EURO

ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από  55.510   EURO  έως  333.059 EURO

ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 148.026   EURO  έως 740.132 EURO

ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από     222.040   EURO   και άνω

 

Β) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 3 του ΠΔ 798/78:        

  2-6-11-15-19-20-21-22-27

ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από   0,0029   EURO  έως 22.116  EURO

ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 11.093   EURO  έως  55.510  EURO

ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 33.309   EURO  έως 199.824 EURO

ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 88.804   EURO  έως 444.079 EURO

ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από133.236   EURO  και άνω

 

 

Γ) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78: 

 3-4-5-7-8-9-12-17-18-23-24-25-26

 

ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0.0029  EURO  έως 11.093    EURO

ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από  5.547   EURO  έως  27.762    EURO

ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 16.640   EURO  έως 99.927    EURO

ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 44.402   EURO  έως 222.040    EURO

ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από         66.618   EURO  και άνω   

 

3) Για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής ισχύουν τα όρια αμοιβών κατά τάξη όπως αυτά καθoρίζονται από την                         αρ Δ15/οικ/9104/25-4-2007 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

4) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , οπότε καταργείται  από τότε η αρ. Δ15/οικ/9104/25-4-2007    απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

 

Κοινοποίηση                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1 Γρ Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.                     Γ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

2. Εθνικό Τυπογραφείο για

    δημοσίευση στην Εφημερίδα                                                   

    της Κυβερνήσεως (2)                                                      

                                                                                                  

Εσ. Διανομή                                                                                 

1. Δ/νση Δ15/γ΄

      2. Χρον. Αρχείο