Πέμπτη 21 Φεβ 2019
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ /
Εκτύπωση

                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΘΗΝΑ     13/   8/    2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.              Αρ. Πρωτ. Δ15 /οικ/19263

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ/ΓΓΔΕ

Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡ&ΤΕΧΝ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ(Δ15)     ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Δ/νση  :   Ιπποκράτους 196-198                        

Ταχ. Κώδικας :    11471                                             

Πληροφορίες   : Γ. Χατζηράπτης      ΦΕΚ/Β/1837/3-9-2009

Τηλέφωνο :   210-64.20.647


 

ΘΕΜΑ    ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


 

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του Π Δ 456/85 «Περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» κλπ.

Β) Τις διατάξεις του Ν 3316/2005  ‘ Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις ‘ παρ 3 & 4 του άρθρου 45

       Γ) Τις  διατάξεις του Ν716/77 «περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και Εκπονήσεως μελετών».

      Δ) Τις  διατάξεις του Π.Δ. 798/78 «Περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής Μελετών κατά τάξη πτυχίου».

Ε) Το  υπ΄ αρ Γ7-304/27-4-2009 έγγραφο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, περί του μέσου επιπέδου του Γενικού Δείκτη Τιμών καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου των αναφερομένων σe αυτή  ετών.

ΣΤ) Δεν προκαλείται καμία  δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1) Ορίζουμε όπως για το έτος 2009 ο χρησιμοποιούμενος για τον καθορισμό των ορίων αμοιβής Συντελεστής των άρθρων 2, 3 και 4 του Π.Δ.798/78 είναι ίσος προς τον λόγο του μέσου επίπεδου του Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή του Δ΄ τριμήνου των ετών 2008 και 1978,

ήτοι        111,436  = 25,95μ

                 4,294

 

 

2) Κατόπιν των ανωτέρω τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται σε  EURO όπως παρακάτω:

Α) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 του ΠΔ 798/78: 1-10-13-14-16

ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από  0.0029   EURO  έως  38.078 EURO

       ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από  19.046   EURO  Εως  95.202  EURO

ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από  57.109   EURO  έως  342.700 EURO

ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 152.311   EURO  έως 761.555 EURO

ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από     228,467   EURO   και άνω

 

Β) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 3 του ΠΔ 798/78:   2-6-11-15-19-20-21-22-27

ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από  0.0029   EURO  έως  22.847  EURO

ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 11.416   EURO  έως  57.109    EURO

ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 34.277   EURO  έως  205.620  EURO

ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 91.387   EURO  έως 456.933  EURO

ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 137.080   EURO  και άνω

 

Γ) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78:  3-4-5-7-8-9-12-17-18-23-24-25-26

 

ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0.0029   EURO  έως  11.416    EURO

ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 5.723   EURO  έως  28.555    EURO

ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 17.139   EURO  έως 102.803    EURO

ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 45.693   EURO  έως  228.467    EURO

ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 68.540   EURO  και άνω   

 

3) Για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής ισχύουν τα όρια αμοιβών κατά τάξη όπως αυτά καθoρίζονται από την  αρ Δ15/οικ/13333/26-5-2008 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

4) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , οπότε καταργείται  από τότε η αρ. Δ15/οικ/13333/26-5-2008    απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Κοινοποίηση                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1 Γρ Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.            Γ.  ΣΟΥΦΛΙΑΣ   

2Γρ Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ

3Γρ ΓΕΝ Γραμματέα ΠΕΧΩΔΕ

4Γρ ΓΕΝ Δ/ΝΤΩΝ

5. Εθνικό Τυπογραφείο για

δημοσίευση στην Εφημερίδα                                                   

της Κυβερνήσεως (2)                                                             

                                                                                                  

Εσ. Διανομή                                                                                  

1. Δ/νση Δ15/γ΄

      2. Χρον. Αρχείο