Πέμπτη 21 Φεβ 2019
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ /
Εκτύπωση

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΑΘΗΝΑ 2-6- 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ.               Αρ. Πρωτ. Δ15 /οικ/11819
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ/ΓΓΔΕ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡ&ΤΕΧΝ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ(Δ15)    ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198
Ταχ. Κώδικας : 11471
Πληροφορίες : Γ. Χατζηράπτης                      ΦΕΚ 896/Β/22-6-2010
Τηλέφωνο : 210-64.20.647

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Π Δ 456/85 "περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ". .
Β) Τις διατάξεις του Ν 3316/2005 ' Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις ' παρ 3 & 4 του άρθρου 45
Γ) Τις διατάξεις του Ν716/77 "περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και Εκπονήσεως μελετών".
Δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 798/78 "Περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής Μελετών κατά τάξη πτυχίου".
Ε)Τις διατάξεις του αρθ 6 του ΠΔ.189/2009 "καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων "(ΦΕΚ Α 1221/15-11-2009
ΣΤ)Την υπ αριθμ οικ/69239/7766 απόφαση περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στους Υφυπουργούς Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2514/22-12-2009)
Ζ) Το υπ΄ αρ Γ7-153/16-4-2010 έγγραφο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, περί του μέσου επιπέδου του Γενικού Δείκτη Τιμών καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου των αναφερομένων σe αυτή ετών.
Η)Δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Ορίζουμε όπως για το έτος 2010 ο χρησιμοποιούμενος για τον καθορισμό των ορίων αμοιβής Συντελεστής των άρθρων 2, 3 και 4 του Π.Δ.798/78 είναι ίσος προς τον λόγο του μέσου επίπεδου του Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή του Δ΄ τριμήνου των ετών 2009 και 1978,
ήτοι 113,610 = 26,46μ
4,294


2) Κατόπιν των ανωτέρω τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται σε EURO όπως παρακάτω:

Α) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 του ΠΔ 798/78: 1-10-13-14-16
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0.0029 EURO έως 38.826 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 19.413 EURO Εως 97.065 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 58.239 EURO έως 349.435 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 155.304 EURO έως 776.522 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 232,957 EURO και άνω

Β) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 3 του ΠΔ 798/78: 2-6-11-15-19-20-21-22-27
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0.0029 EURO έως 23.302 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 11.651 EURO έως 58.239 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 34.952 EURO έως 209.655 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 93.177 EURO έως 465.913 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 139.780 EURO και άνω


Γ) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78: 3-4-5-7-8-9-12-17-18-23-24-25-26

ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0.0029 EURO έως 11.651 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 5.811 EURO έως 29.112 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 17.461 EURO έως 104.828 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 46.603 EURO έως 232.957 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 69,875 EURO και άνω

3) Για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής ισχύουν τα όρια αμοιβών κατά τάξη όπως αυτά καθoρίζονται από την αρ Δ15 /οικ/19263/13-8-2009 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
4) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , οπότε καταργείται από τότε η αρ. Δ15 /οικ/19263/13-8-2009 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.


Κοινοποίηση                                       Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
1 Γρ Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ.               Ι. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
2Γρ Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ
3Γρ ΓΕΝ Γραμματέα ΥΠΟΜΕΔΙ
4Γρ ΓΕΝ Δ/ΝΤΩΝ

5. Εθνικό Τυπογραφείο για
δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (2)