Πέμπτη 21 Φεβ 2019
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ /
Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΘΗΝΑ 22-3- 2011
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΔΗΜ ΕΡΓΩΝ                   Αρ. Πρωτ. Δ15 /οικ/6655
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡ&ΤΕΧΝ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ(Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198                              ΠΡΟΣ:  Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας : 11471
Πληροφορίες : Γ. Χατζηράπτης
Τηλέφωνο : 210-64.20.647


                                              ΦΕΚ 743/Β/5-5-2011


ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Π Δ 456/85 "περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ". .
Β) Τις διατάξεις του Ν 3316/2005 ' Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις ' παρ 3 & 4 του άρθρου 45
Γ) Τις διατάξεις του Ν716/77 "περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και Εκπονήσεως μελετών".
Δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 798/78 "Περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής Μελετών κατά τάξη πτυχίου".
Ε)Τις διατάξεις του αρθ 6 του ΠΔ.189/2009 "καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων "(ΦΕΚ Α /221/5-11-2009)
ΣΤ)Την υπ αριθμ οικ/69139/7766 απόφαση περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στους Υφυπουργούς Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β 2514/22-12-2009)
Ζ) Το υπ΄ αρ Γ7-98/24-2-2011 έγγραφο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, περί του μέσου επιπέδου του Γενικού Δείκτη Τιμών καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου των αναφερομένων σe αυτή ετών.
Η)Δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1) Ορίζουμε όπως για το έτος 2011 ο χρησιμοποιούμενος για τον καθορισμό των ορίων αμοιβής Συντελεστής των άρθρων 2, 3 και 4 του Π.Δ.798/78 είναι ίσος προς τον λόγο του μέσου επίπεδου του Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή του Δ΄ τριμήνου των ετών 2010 και 1978,
ήτοι 106,676 = 27,81μ
         3,836


2) Κατόπιν των ανωτέρω τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται σε EURO όπως παρακάτω:

Α) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 του ΠΔ 798/78: 1-10-13-14-16
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0.0029 EURO έως 40.807 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 20.396 EURO Εως 102.010 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 61.218 EURO έως 367.263 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 163.228 EURO έως 816.141 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 244.842 EURO και άνω

Β) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 3 του ΠΔ 798/78: 2-6-11-15-19-20-21-22-27
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0.0029 EURO έως 24.475 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 12.238 EURO έως 61.218 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 36.713 EURO έως 220.367 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 97.931 EURO έως 489.685 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 146.911 EURO και άνω


Γ) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78: 3-4-5-7-8-9-12-17-18-23-24-25-26

ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0.0029 EURO έως 12.238 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 6.134 EURO έως 30.609 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 18.371 EURO έως 110.169 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 48.980 EURO έως 244.842 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 73.456 EURO και άνω

3) Για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής ισχύουν τα όρια αμοιβών κατά τάξη όπως αυτά καθoρίζονται από την αρ Δ15 /οικ/11819/2-6-2010 απόφαση Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
4) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , οπότε καταργείται από τότε η αρ. Δ15 /οικ/11819/2-6-2010 απόφαση Υφυπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ

Κοινοποίηση                                                             Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
1 Γρ Υπουργού ΥΠΥΜΕΔΙ.                                    Ι. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
2Γρ Υφυπουργού ΥΠΥΜΕΔΙ
3Γρ ΓΕΝ Γραμματέα ΥΠΥΜΕΔΙ
4Γρ ΓΕΝ Δ/ΝΤΩΝ

5. Εθνικό Τυπογραφείο για
δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (2)