Παρασκευή 21 Σεπ 2018
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ /
Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΘΗΝΑ 3 / 4 / 2012
ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΔΕ                           Αρ. Πρωτ. Δ15 /οικ/5961
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡ&ΤΕΧΝ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ(Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198                        ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας : 11471
Πληροφορίες : Γ. Χατζηράπτης
Τηλέφωνο : 210-64.20.647ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012


ΦΕΚ 1200 / Β / 11-4-2012

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν716/77 "Περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών" ,καί τα εκτελεστικά αυτού ΠΔ/τα 541/78 (ΦΕΚ Α΄116), 799/78 (ΦΕΚΑ΄185) κ 840/78 (ΦΕΚΑ΄196)
2) Τις διατάξεις της παρ 3 & 4 του άρθρου 45του Ν. 3316/2005 " Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις " (ΦΕΚ.Α΄185)
3) Τις διατάξεις του Π Δ 456/85 "Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ". (ΦΕΚΑ΄163).
4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 798/78 "Περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής Μελετών κατά τάξη πτυχίου"(ΦΕΚ Α΄185)
5)Τις διατάξεις του αρθ 6 του ΠΔ.189/2009 "Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (ΦΕΚ Α΄ /221)
6) Τη με αρ. πρωτ. 8172/6-12-2011 Απόφαση Ανάθεσης αρμοδιοτήτων. στον Υφυπουργό Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη (ΦΕΚ Β΄2795)
7) Το υπ΄ αρ Γ7-97/20-3-2012 έγγραφο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, περί του μέσου επιπέδου του Γενικού Δείκτη Τιμών καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου των αναφερομένων σε αυτή ετών.
8)Δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1) Ορίζουμε όπως για το έτος 2012 ο χρησιμοποιούμενος για τον καθορισμό των ορίων αμοιβής Συντελεστής των άρθρων 2, 3 και 4 του Π.Δ.798/78 είναι ίσος προς τον λόγο του μέσου επίπεδου του Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή του Δ΄ τριμήνου των ετών 2010 και 1978,
ήτοι 109,642 = 28,58μ
3,836
2) Κατόπιν των ανωτέρω τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται σε EURO όπως παρακάτω:

Α) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 του ΠΔ 798/78: 1-10-13-14-16
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0.0029 EURO έως 41.937 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 20.968 EURO Εως 104.842 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 62.905 EURO έως 377.432 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 167.748 EURO έως 838.738 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 251.621 EURO και άνω
Β) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 3 του ΠΔ 798/78: 2-6-11-15-19-20-21-22-27
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0.0029 EURO έως 25.150 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 12.590 EURO έως 62.905 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 37.740 EURO έως 226.471 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 100.660 EURO έως 503.243 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 150.961 EURO και άνω
Γ) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78: 3-4-5-7-8-9-12-17-18-23-24-25-26
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0.0029 EURO έως 12.590 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 6.280 EURO έως 31.460 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 18.870 EURO έως 113.221 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 50.330 EURO έως 251.621 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 75.481 EURO και άνω

3) Για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής ισχύουν τα όρια αμοιβών κατά τάξη όπως αυτά καθoρίζονται από την αρ Δ15 /οικ/6655/22-3-2011 απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.
4) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , οπότε καταργείται από τότε η αρ. Δ15 /οικ/6655/22-3-2011 απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ

Κοινοποίηση                                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Γρ Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.                 Ι. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
2.Γρ Υφυπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ
3.Γρ ΓΕΝ Γραμματέα ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ
4.Γρ Γεν Δ/ντων

5. Εθνικό Τυπογραφείο για
δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (2)