Πέμπτη 21 Φεβ 2019
  επικοινωνία αρχική
 
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ /
ΕκτύπωσηΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΑΘΗΝΑ 22 / 02 / 2002
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.                     Αρ. Πρωτ. Δ15 / οικ /10541
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡ&ΤΕΧΝ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ(Δ15)

Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198             ΦΕΚ 255/Β/28-2-2002
Ταχ. Κώδικας : 11471                                 ΦΕΚ 401/Β/2-4-2002
Πληροφορίες : Γ. Χατζηράπτης
Τηλέφωνο : 64.20.647

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».
Β) Τις διατάξεις του Π Δ 456/85 «Περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» κλπ.
Γ) Τις διατάξεις του Ν716/77 «περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και Εκπονήσεως μελετών».
Δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 798/78 «Περί καθορισμού ορίων προεκτιμούμενης αμοιβής Μελετών κατά τάξη πτυχίου».
Ε) Την υπ’ αριθ. Πρωτ. Υ6/31-10-2001 απόφαση Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ( ΦΕΚ 1484/Τ.Β΄ /31-10-2001)»
ΣΤ) Τα υπ΄ αρ 675/Θ73/17-1-86 27039/Θ86/14-1-87 1810/Θ183/26-1-88 1906/Θ59/23-1-89 1635/Δ397/1-2-90 1866/Δ242/24-1-91 1241/Η 18/22-1-92 1603/Η99/26-1-93 4561/Η224/2-3-93 941/Η 192/8-2-94 1284/Ζ104/20-1-95 1614/Ζ114/24-1-96 1919/Ζ103/3-2-97 984/Ζ80/26-1-98, 98/Ζ95/21-1-99 1395/Ζ-99/1.2.2000 1023/Γ7-79 29-1-2001 1380/Γ-127/6-2-2002 έγγραφα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, περί του μέσου επιπέδου του Γενικού Δείκτη Τιμών καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου των αναφερομένων σ ΄αυτή ετών.


                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ1) Ορίζουμε όπως για το έτος 2002 ο χρησιμοποιούμενος για τον καθορισμό των ορίων αμοιβής Συντελεστής των άρθρων 2, 3 και 4 του Π.Δ.798/78 είναι ίσος προς τον λόγο του μέσου επίπεδου του Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή του Δ΄ τριμήνου των ετών 2001 και 1978,
ήτοι 108,024 = 20,69μ
5,22
2) Κατόπιν των ανωτέρων τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται σε EURO όπως παρακάτω:
Α) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 του ΠΔ 798/78:     1-10-13-14-16
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029 EURO έως   30.359 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 15.172 EURO Εως   75.891 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 45.546 EURO έως  273.235 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 121.438 EURO έως 607.190 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 182.157 EURO και άνω

Β) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 3 του ΠΔ 798/78:    2-6-11-15-19-20-21-22-27
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0,0029 EURO έως 18.224 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 9.097 EURO έως 45.546 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 27.322 EURO έως 163.932 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 72.869 EURO έως 364.314 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 109.288 EURO και άνω


Γ) Για τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 4 του ΠΔ 798/78:  3-4-5-7-8-9-12-17-18-23-24-25-26
ΠΤΥΧΙΟ Α ΤΑΞΗΣ Από 0.0029 EURO έως 9.097 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Β ΤΑΞΗΣ Από 4.549 EURO έως 22.773 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Γ ΤΑΞΗΣ Από 13.661 EURO έως 81.966 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Δ ΤΑΞΗΣ Από 36.420 EURO έως 182.157 EURO
ΠΤΥΧΙΟ Ε ΤΑΞΗΣ Από 54.644 EURO και άνω

3) Για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντας που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής ισχύουν τα όρια αμοιβών κατά τάξη όπως αυτά καθαρίζονται από την αρ Δ15/οικ/2389/16-2-2001 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
4) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , οπότε καταργείται από τότε η αρ. Δ15/οικ/2389/16-2-2001 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.                                                                                                  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ