1. Αίτηση
2. Βιογραφικό
3. Βεβαίωση τακτικού μέλους ΓΕΩΤΕΕ ( Δασολόγοι , Γεωλόγοι κλπ. ).
4. Πίνακες μελετών με αναθεωρημένες αμοιβές σύμφωνα με τον συντελεστή ΄λ', σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας, οι οποίοι θα φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή σας.
5. Βεβαιώσεις εμπειρίας, αν ο εργοδότης είναι: α) το Δημόσιο, απαιτείται Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία, β) Ιδιώτης, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86  όπου να αναφέρεται : είδος μελέτης, έτος ανάθεσης, προϋπολογισμός έργου,  συνολική αμοιβή, αμοιβή μελετητού, ιδιότητα και ποσοστό συμμετοχής ] με συνημμένα Δ.Π.Υ., σε περιπτώσεις που εκδίδονται οικοδομικές άδειες, να υποβάλλετε το αντίγραφο αυτών και γ)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου της εταιρίας, και συνημμένο τον πίνακα με την κατανομή ποσοστών συμμετοχής όλης της ομάδας, υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της εταιρίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 , όπου να δηλώνετε ότι : "α) Είμαι εταίρος ή υπάλληλος στην εταιρία με την επωνυμία…., β) Δεν τυγχάνω εν ενεργεία Καθηγητής Ανωτέρων ή Ανωτάτων Σχολών και δεν ανήκω σε καμιά βαθμίδα του Δ.Ε.Π. ( Λέκτορας - Επίκουρος κλπ.), γ) Δεν είμαι κάτοχος πτυχίου εργολήπτου Δημοσίων ΄Εργων και ούτε παρέχω της υπηρεσίες μου με οποιονδήποτε τρόπο σε εργολήπτες Δημοσίων Έργων".
7. Απόδειξη καταβολής εισφοράς, 

1)Σε οιαδήποτε ΔΟΥ

 2)ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν200/1 <Ελληνικό δημόσιο-Συγκέντρωση Εισπράξεων και πληρωμών >

 ΚΑΕ 3438

σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί :
ΑΤΟΜΙΚΑ

Α΄ 60 ΕΥΡΩ
Β΄ 75 ΕΥΡΩ
Γ΄ 105 ΕΥΡΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Σε περίπτωση που η ισχύς του πτυχίου έχει λήξει ή λήγει εντός τριμήνου, θα ζητάτε την ανανέωση αυτού μαζί με την προαγωγή.

2. Στην αίτηση, παρακαλούμε, να ζητούνται όλες οι ενέργειες που επιθυμείτε.

3. Οι αμοιβές στους Πίνακες Μελετών θα είναι & σε ΕΥΡΩ. με αναθεωρημένες αμοιβές σύμφωνα με τον συντελεστή ΄λ'

 
[Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019] Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε Δ/ΝΣΗ Δ15 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ