ΦΕΚ 230 / Α / 12-10-98

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της Σύμβασης της 18ης Ιουλίου 1992

 
[Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019] Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε Δ/ΝΣΗ Δ15 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ